Det er fullbrakt!

Andakt v/Eivind Flå

 

Joh 19:30: Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.

Joh 17:4: Jeg har herliggjort deg på jorden idet jeg har fullført den gjerning som du har gitt meg å gjøre.

En gang i Bibelen finner du disse lifligste ord som er uttalt på ord: Det er fullbrakt! (Nynorsk: Det er fullført!) På gresk utgjør setningen kun ett ord: Tetelestai. Dette ene ord ropte Jesus ut før han utåndet! Guds råd var fullbrakt, lidelsens kalk var tømt og all verdens synd var sonet. I en sum rommer dette evangeliet – det glade budskap. Som din og min stedfortreder gikk Jesus den tunge vei til Getsemane, Gabbata og Golgata for å tilveiebringe et fullbrakt og komplett frelsesverk. Den danske presten, salmedikteren og komponisten Thomas Kingo (1643-1703) sier det så treffende: ”Det er fullbrakt! Et større ord er aldri talt. Oppfylt er lov og profeti, Forbannelsen er nu forbi!” Bibellærer Besser har sagt det slik: ”Frelseren så seg omkring. Han så seg tilbake til den første synder, og fram like til den siste synder der skal fødes inn i denne slekt, og se, han så ingen, hvis skyld han ikke hadde gjort bot for og utslettet”.

”Han har gjort det!”

Salme 22, som ofte beskrives som korsets salme, begynner med ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”, og ender med ordene: ”Han har gjort det!”. Jesu nødrop i angst og forlatthet og hans seiersproklamasjon som seierherre på korset, har altså sin bakgrunn i Salme 22. Når Jesus utroper ”Det er fullbrakt!”, så er det en klar oppfyllelse av Salme 22,32. Det som i GT står på hebraisk svarer til det som i NT står på gresk.

”Det gjorde Gud!”

Loven sier: ”Gjør dette så skal du leve”. Martin Luther legger til: Og det blir aldri gjort. Evangeliet sier: ”Han har gjort det!” Synden er sonet og gjelden betalt! Rom 8,3 sier det slik: For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Hva er det Gud har gjort? Jo, han har gjort det som verken du eller jeg maktet. Det er ikke slik at nå har Jesus gjort sitt, så nå står det til oss å gjøre vårt. Nei, Jesus har gjort ditt og mitt. Det er nemlig ingen ”Selvgjort er velgjort” vei til himmelen. Nei, veien heter Jesus og hva han har gjort. Stedfortrederens ord: Det er fullbrakt!, er en kvittering fra himmelen om at synden er utslettet og gjelden betalt! Gud har selv kastet all vår synd på Kristus, og han glemte ikke en eneste en. Et menneske går derfor ikke først og fremst fortapt p.g.a. sine synder, men som følge av at man forkaster Stedfortrederen Jesus.

”Det fromme kjød”

I gamle dager talte man om ”det fromme kjød”. Ingen blir nemlig en kristen ved å oppdras og opptuktes til å leve kristelig. Det er noe en må bli født til! Man blir ikke en kristen bare ved å gå inn i ei kirke eller et bedehus. Å si noe slikt er like tåpelig som å si at en blir en hest ved å gå inn i en stall. Nei, et Guds barn blir man bare ved å fødes på ny, noe som alene skjer ved Guds ord. Når det gjelder det gamle menneske, så er det sant som det er sagt at det er uhelbredelig religiøst. Når derfor loven tordner med "du skal" og "du skal ikke", kan det tilsynelatende skje store forandringer, men det blir aldri annet enn i det ytre livet. En går over fra en måte å leve på til en annen måte å leve på. Kjødet er dog akkurat det samme, om det har en litt mer kristelig drakt enn før. Saken er den at loven aldri kan forandre ditt hjerte. Det kan bare evangeliet om Jesus og hans fullbrakte verk. Det er intet i oss som kan dyrkes og foredles så det blir til evig liv. Her må et guddommelig inngrep til. Ved å vende ditt øre mot, og ta din tilflukt til Jesu ord på korset: Det er fullbrakt!, skjer det en overgang fra død til liv, fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud. Ved en ny fødsel blir du så fullkomment forenet med Kristus, og du får et helt nytt liv! Du blir fullkomment frelst ved det fullkomne frelsesverk. Fanny Crosby skriver det så treffende: En evighetsklippe jeg hviler nå på, Et verk som han selv har fullbrakt. Ved troen på Jesus jeg salig kan gå, Han verner meg selv med sin makt.

  • Ansvarlig for denne sidenRoy Mulelid
  • Opprettet
Valderøy IUF

Møter med Johan Halsne

Midt i august, frå onsdag 13.aug - søndag 17.aug, får vi besøk av Johan Halsne. Tema for møta blir "Gi det videre". Johan er frå Halsnøy i Rogaland og reiser som forkynner i IMF.

Hvem er en Gud som du?

Andakt v/Eivind Flå17.02.2014

Hvorfor tro?

Andakt v/David Sjøen15.01.2014

Og det skjedde i de dager

Andakt, v/Jan Harald Roaldsnes15.12.2013

Guds åpenbaring i de mørke skyer!

Andakt v/Eivind Flå07.11.2013