Jesu stedfortredende gjerning!

Andakt v/ Eivind Flå

Jes 53,5: - Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

”I skyggen av ditt kors der vil jeg stå, der er balsam for min sjel å få”.

I Bibelen finner du ikke ordet ”stedfortreder” direkte omtalt, likevel utgjør stedfortredertanken den røde tråd gjennom hele Skriften. Du møter stedfortrederen for første gang like etter fallet i Edens hage. Menneskets forsøk på å skjule seg for Gud i egenrettferdighetens fikenblader holdt ikke mål. Gud ønsket å se de to første mennesker i ei drakt som Han kunne være tilfreds med. I 1Mos 3,21 lyder det: - Og Gud Herren gjorde klær av skinn til Adam og hans hustru, og kledde dem. Et uskyldig dyr måtte dø som menneskets stedfortreder, for at kledningen kunne holde mål for Gud. Her ser vi for første gang prinsippet som Gud på en tydelig måte minner oss om i Hebr 9,22: - … Og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt.

Gjennom hele det gamle testamentet møter vi alteret. I 1Mos 8 leser vi at Noa ofret et brennoffer på alteret for Herren. Neste gang du møter det er i forbindelse med Abraham som ofrer Isak i sitt hjerte. Det ble spurt: Hvor er lammet? Jo, Gud skulle selv utse seg lammet til brennofferet! Like etter de 10 bud ble gitt på Sinaifjellet står det i 2Mos 20,24: ”Et alter av jord skal du gjøre meg. På det skal du ofre dine brennoffer og dine fredsoffer, ditt småfe og ditt storfe. På hvert sted hvor jeg lar mitt navn minnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg”. For folket som var helt ute av stand til å holde loven, så var dette redningen. Dette er det gamle testamentets herlige evangelium! Alteret taler om ofring ved blod og videre renselse for alle våre synder. I forgården til Israels tabernakel møter vi et kobberalter, som også blir kalt brennofferalteret. Dette var det første som møtte synderen i forbindelse med tabernaklet. Brennofferalteret fortalte Israels folk at de var syndere, og at det trengtes en stedfortreder for at syndespørsmålet skulle finne sin løsning. Dette er talende, da brennofferalteret er en skygge av Golgata. Den første sannhet som Gud møter synderen med, også i dag, er nettopp sannheten om Golgata. Ordet ”alter” betyr helt bokstavelig ”å løfte opp”. Det peker frem mot Kristus som ble løftet opp som vår stedfortreder på Golgata kors. I Joh 12,32 står det: - Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.

Alteret var i det gamle testamentet en skygge av, og pekte frem mot Golgata, der Gud ofret sin egen sønn. Gjennom GT pekte hvert offer frem mot Golgata, og mot ham som frivillig lot seg ofre. Ofringene bringer tankene til 2Kor 5,21: - Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. At Jesus ble gjort til synd, kan etter grunnteksten like godt bli oversatt med at han ble gjort til syndoffer. Den som foretok ofringene ved tabernaklet var videre de levittiske prestene. Ordet prest kommer av det hebraiske utrykket ”Cohen” og betyr nettopp ”stedfortreder” eller ”en som trer i en annens sted”. Presten var en mellommann, som gjorde tjeneste for Gud på folkets vegne. I Hebr 9,15 finner vi oppfyllelsen av denne forbilledlige tjeneste: - Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt, skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. Evangelium betyr ”godt budskap”. Det gode budskap til deg og meg lyder: Jesus gjelder i vårt sted! På Golgata skjedde det et salig plassbytte! Jesus tok der all din og min synd og skam på seg, og i bytte tilbyr han oss liv og salighet. I 1880 formulerte Christian Richardt dette salige stedfortrederbudskap på denne måten: ”Du som freden meg forkynner, du en Frelser, jeg en synder, du med Amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen – Å, hvor vi dog passer sammen, Du Guds salvede Guds Sønn”!

  • Ansvarlig for denne sidenRoy Mulelid
  • Publisert
Valderøy IUF

Møter med Johan Halsne

Midt i august, frå onsdag 13.aug - søndag 17.aug, får vi besøk av Johan Halsne. Tema for møta blir "Gi det videre". Johan er frå Halsnøy i Rogaland og reiser som forkynner i IMF.

Det er fullbrakt!

Andakt v/Eivind Flå10.04.2014

Hvem er en Gud som du?

Andakt v/Eivind Flå17.02.2014

Hvorfor tro?

Andakt v/David Sjøen15.01.2014

Og det skjedde i de dager

Andakt, v/Jan Harald Roaldsnes15.12.2013